liikelaitoskuntayhtymä

Mikä on liikelaitoskuntayhtymä?

Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, jonka ”alle” sijoittuu kolme eri liikelaitostyyppiä: kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelaitos ja liikelaitoskuntayhtymä. Kunnan liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota.  Kuntayhtymän liikelaitos on puolestaan osa kuntayhtymän varsinaista organisaatiota. Kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän liikelaitos eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä eivätkä itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. Ne kuuluvat ”emon” (kunnan tai kuntayhtymän) varsinaiseen organisaatioon ja niiden hallinto järjestetään johtosäännön määräyksin.

Liikelaitoskuntayhtymä on edellisistä poiketen itsenäinen oikeushenkilö. Kuntalain 10 a luku sisältää kaikkia liikelaitostyyppejä koskevien säännösten ohella myös pelkästään liikelaitoskuntayhtymää koskevia säännöksiä.  Liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan näiden lisäksi tietyiltä osin kuntayhtymää koskevia kuntalain 10 luvun säännöksiä. Liikelaitoskuntayhtymällä on oma perussopimuksensa ja omat johtosääntönsä. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Peruskuntien lisäksi myös kuntayhtymät voivat harjoittaa yhteistoimintaa liikelaitoskuntayhtymän muodossa.Liikelaitoskuntayhtymien historia on melko nuorta. Liikelaitoskuntayhtymä tulivat mahdollisiksi vasta vuonna 2007.

Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous rinnastuu puolestaan asemaltaan kuntayhtymän ylimpään toimielimeen. 

Kunnallisen liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta rinnastuu liikelaitoskuntayhtymän tehtäväalueella lähinnä kunnanhallitukseen tai kuntayhtymän hallitukseen. Muun liikelaitoksen johtokunta on niin ikään asemaltaan ja tehtäviltään ”hallitustyyppinen” toimielin.

Kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Liikelaitoskuntayhtymä toimii kuntalain ja perusopimuksensa mukaisesti. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  

Tilintarkastajat tarkastavat tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.  

.