ttt-politiikka

MLKP sitoutuu laatu- ympäristö- ja TTT-järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

 

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

 

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus turvalliseen työympäristöön. Tavoitteena on aina nolla tapaturmaa.

Jokaisen tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ilmoittaa mahdollisista puutteista välittömästi.

Huolellinen perehdyttäminen sekä jatkuva koulutus ovat keskeisiä asioita turvallisten työtapojen omaksumisessa ja työturvallisuuden parantamisessa.

Kaikki tapaturma – ja läheltä-piti –ilmoitukset dokumentoidaan ja käsitellään yhteisesti sovitulla tavalla.

Fyysisen kuormituksen lisäksi jokaisella on sekä oikeus että velvollisuus seurata psykososiaalista kuormitusta.

Tällä tarkoitetaan työn sisältöön, järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä.

Keskeinen väline tässä on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi.

!